Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

tel. 85 732 95 39
tel. 85 740 50 32

e-mail: bok@esp.net.p

 

Specjalista ds. Obsługi Klienta
mgr Iwona Tomczak
tel. 85 732 95 39
e-mail: bok@esp.net.pl

 

Laboratorium Pomiarowe Wielkości Elektrycznych 
 
Kierownik Laboratorium 
mgr inż. Dariusz Dmochowski
e-mail: ddmochowski@esp.net.pl
 
Z-ca Kierownika Laboratorium 
mgr inż. Jacek Twarowski
e-mail: jtwarowski@esp.net.pl

 

Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o. o.
15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, 
(budynek E, wjazd od ul. Świętojańskiej)

NIP 542-20-92-547 
REGON 050486251

tel. 85 732 95 59
tel./fax 85 732 20 07

Wyślij wiadomość

 

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-950), przy ul. Elektrycznej 13
  2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: esp@esp.net.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie.
  4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
  5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie.
  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.